Bu gün IT mütəxəssisləri, fəaliyyət sahəsi informasiya texnologiyaları ilə əlaqəli olan kifayət qədər böyük bir mütəxəssis qrupu deməkdir. İnformasiya texnologiyaları həyatımızın demək olar ki, bütün sahələrinə möhkəm bir şəkildə daxil olub. Hazırda İT mütəxəssisi peşəsinin nümayəndələri gündəlik həyatda və istehsalatda informasiya texnologiyalarının tətbiqinin hər bir aspektində iştirak edirlər…

Politologiya, ümumiyyətlə, cəmiyyətin dövlət-siyasi təşkilatı, siyasi təsisatları, prinsipləri, normaları ilə, cəmiyyətin fəaliyyətini, insanlar, cəmiyyət və dövlət arasındakı münasibətləri təmin etmək üçün qurulmuş hakimiyyət münasibətləri ilə əlaqəli insanların həyatının xüsusi bir sahəsidir. Siyasətin əsası konstitusiyada əksini tapır (müəyyən bir dövlətin siyasi, iqtisadi və hüquqi sistemlərinin əsaslarını…

 Hər bir şirkət biznesin təşkili, istehsalı və şirkətin gəlirini artırmaq, bununla belə xərcləri azaltmaq üçün mütəmadi olaraq həllər axtarır. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisi məhz bununla məşğul olur. Tələbələr məhsulun keyfiyyətini qiymətləndirməyi, konstruktor sənədlərini (çertyoj) hazırlamağı, avtomatlaşdırılmış sistemlərin proqram kompleksini layihələşdirməyi, vəsait və məhsulun…

 Beynəlxalq Sosial İşçilər Federasiyası (BSİF) tərəfindən sosial iş üçün müxtəlif illərdə aşağıdakı təriflər qəbul etmişdir:

1957- ci il – Sosial iş, insanların və qrupların cəmiyyətə daha yaxşı uyğunlaşmaları üçün göstərilən köməyin sistematik bir yoludur. Sosial işçi, cəmiyyətə dəyişiklik gətirmək məqsədinə kömək etmək üçün müştərilərin daxili resurslarını və lazım gələrsə, kənar stimullarını təkmilləşdirməkdə onlarla…

Davamlı inkişafın idarəedilməsi ixtisası çox zaman iqtisadiyyatın bir hissəsi kimi bilinir.   Lakin bu belə deyil. Davamlı inkişafın idarə edilməsi əslində(İndustrial Engineering) hərfi tərcüməsi sənaye mühəndisliyidir və xaricdə də bu ad altında tanınır. Sənaye mühəndisliyi insan, avadanlıq, bilik, informasiya, enerji, material, zaman və proses kimi qaynaqların ən yüksək səviyyədə istifadə olunması və…

Menecment ümumən idarəetmə deməkdir. Bu ixtisas müəssisə idarəçiliyini və onun effektiv idarəolunması yollarını öyrənir. Menecmentin əsas rolu müəssisənin fəaliyyətini, səmərəliliyini təşkil etməkdir. Bir çox hallarda müəssisənin əsas inzibati şəxsi baş menecer hesab edilir. Ümumilikdə, menecerlərin səlahiyyət və öhdəlikləri müəssisənin fəaliyyət forması və növündən asılı olaraq dəyişir…

 Dizayn nümayəndələri daim yeni fikirlər yaradan, yeni ideyalar irəli sürən və yaradıcı başlanğıcları ilə fərqlənən çox sayda ixtisasın ümumi adıdır. “Dizayn” sözü ingiliscə layihələndirmək və həmin layihəni kağız üzərində təsvir etmək mənasını verir. Əşyaların layihələndirilməsi insanın əmək, məişət və istirahət şəraitinin əlverişliyini nəzərə almaqla, onların estetik cəhətdən harmonikliyini təmin edən fəaliyyət…

 Mexanika  mühəndisliyi  ən qədim və  rəngarəng mühəndislik ixtisaslarından biridir. Mühəndisliyin bu qolu fizikanı, riyaziyyatı və materialşünaslıq prinsiplərini özünə daxil edir. Mexanika mühəndisliyinə kompozitlər, mexatronika və nanotexnologiya  kimi sahələrdə rast gəlinir. Mexanika mühəndisliyi, həmçinin metallurgiya mühəndisliyi, inşaat mühəndisliyi, aerokosmik mühəndisliyi, elektrik mühəndisliyi…

  Beynəlxalq Ticarət və Logistika ixtisasının əsas yaradılma məqsədi qloballaşan dünyada olan beynəlxalq bazarları, ticarəti və xüsusilə də beynəlxalq yükdaşımanı öyrənmək, bu öyrəndiklərini biznesin müxtəlif sahələrində (beynəlxalq əlaqələr, logistika departamentlərində) praktiki olaraq tətbiq etmək bacarığı olan kadrlar yetişdirməkdir. Bu ildən əvəz etdiyi “Dünya İqtisadiyyatı” ixtisasının bir istiqamətidir…

 İstehsal və istehlak prosesi  cəmiyyətin varlığını qorumasına xidmət edən davamlı, təkrarlanan  döngüdür.  Biznes fəaliyyəti isə ticarət-istehsal-ticarət sxemi üzrə əmtəənin son istehlakçıya çatdırılması ilə əlaqədar həyata keçirilən fəaliyyətdir. Deməli biznes fəaliyyəti  yalnız hazır məhsulların ticarəti ilə məhdudlaşan kommersiya fəliyya fəaliyyəti deyil, həm də istehsal sferasında həyata keçirilən fəaliyyət…

Son məqalələr

Kateqoriyalar