Dil və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası (alman dili üzrə)

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası (alman dili üzrə)

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası (alman dili üzrə)

İxtisasın təsviri

  Alman dili müəllimi alman dilinin fonetika, lüğət və qrammatika sahələrində dil biliklərini və eləcədə bu ölkənin ədəbiyyatını tədris iştirakçılarına öyrədən bir müəllimdir. Alman dilini mədəniyyətlərarası ünsiyyət vasitəsi olaraq,azərbaycan və dünya mədəniyyətinin nailiyyətlərini öyrənmək yolu kimi öyrədir, tələbələri fərqli bir dünyagörüşünün tolerant qavrayışına, yəni mədəniyyətlərin bərabərhüquqlu və bərabərliyini və ümumbəşəri dəyərlərin mövcudluğunu dərk etməyə hazırlayır. Alman müəlliminin təlim prosesində rolu xüsusilə vacibdir. Burada müəllim, şagirdlərin  bir-biri ilə ünsiyyətinin, oxuduqlarının, eşitdikləri və ya gördükləri barədə fikir mübadiləsi aparmağa kömək edən metodik və didaktik üsullardan istifadə edir. Peşə xarici dil və ədəbiyyatına maraq göstərənlər üçün uyğundur.

Bu ixtisas sahibi nə işlə məşğul olur? (iş öhdəlikləri)

 • ➝ Azərbaycan xalqının tarixinə, milli-mədəni dəyərlərinə hörmət hissi yaratmaq;
 • ➝ Əmək funksiyasını vicdanla yerinə yetirmək;
 • ➝ Əmək intizamına və etik davranış qaydalarına əməl etmək;
 • ➝ Əmək qanunvericiliyinin tələblərini yerinə yetirmək;
 • ➝ Dövlətin təhsil siyasətini yerinə yetirmək;
 • ➝ Təhsil və tərbiyə alanların tədris və tərbiyə işini dövlət standartları səviyyəsində mənimsəməsi üçün zəruri şərait yaratmaq;
 • ➝ Pedaqoji etikaya, əxlaqa riayət etmək, bilik və bacarığını şagirdlərdən və müəllim yoldaşlarından əsirgəməmək, tədrisin təşkilində yenilikləri yaradıcılıqla tətbiq etmək;
 • ➝ Müəllim-şagird münasibətində mənəvi dəyərlərə hörmət etmək, tədris intizamına ciddi riayət etmək, KSQ və BSQ-lər zamanı,dərs məşgələləri zamanı obyektivliyə xələl gətirməmək;
 • ➝ Metodiki və pedaqoji araşdırmalar aparmaq, tədris-metodik vəsaitlər hazırlamaq;
 • ➝ Qoyulmuş əmək normalarını yerinə yetirmək;
 • ➝ Əməyin mühafizəsi və əmək təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə tələblərə riayət etmək;
 • ➝ Məktəbin əmlakına vicdanlı münasibət bəsləmək;
 • ➝ İnsanların həyat və sağlamlığına və məktəbin əmlakının qorunmasına təhlükə yaradan hallar haqqında bilavasitə rəhbərliyə məlumat vermək;
 • ➝ Digər işçilərin vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirməsinə mane olmamaq;
 • ➝ Özünü ləyaqətli aparmaq;
 • ➝ Müntəzəm olaraq ixtisasının artırılması üzərində çalışmaq;
 • ➝ Hər hansı bir səbəb üzündən işə çıxmaq mümkün olmadıqda isə dərhal bilavasitə rəhbərliyə ( tədris işləri üzrə direktor müavininə,direktora )məlumat verməyə borcludur.
 • ➝ Tələbələrin təhsil və təlim yollarını müəyyənləşdirmək üçün psixoloji və pedaqoji diaqnostikanın aparılması;
 • ➝ Tədris planına və öz dərs planına, dərs cədvəlinə uyğun olaraq tədris yükünə uyğun olaraq təyin olunan siniflərdə (qruplarda) Alman dilində əsas və seçmə kursların həyata keçirilməsi;
 • ➝ Müasir texnologiyalardan istifadə edərək dərsin fərdin yaş inkişaf xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq keçirilməsi;
 • ➝ Məktəblilərin davamiyyətinə və akademik göstəricilərinə nəzarət etmək, sinif sənədlərini saxlamaq (sinif dəftəri, sinif qovluğu, şagirdlərin şəxsi sənədləri, məktəblilərin xüsusiyyətləri, valideyn-müəllim iclaslarının protokolları, gündəliklər);
 • ➝ Bütün tələbələr üçün sinif və ev tapşırıqlarını yoxlamaq;
 • ➝ Tədris planına görə aralıq, rüblük və illik testlər aparmaq;
 • ➝ Bütün növ testləri yoxlamaq və səhvləri izləmək;
 • ➝ Sinif jurnalları və gündəliklər;
 • ➝ Qrammatik, sintaktik və stilistik normalara riayət etməklə bir vərəqdən ardıcıl şərh və ya tərcümə etmək;
 • ➝ Tədbirlərin, görüşlərin sinxron tərcüməsinin həyata keçirilməsi;
 • ➝ Alman dilində təşkil olunan sərgilərin, təqdimatların, auksionların və digər tədbirlərin hazırlanmasında və keçirilməsində iştirak etmək.

Harada bu ixtisasa sahiblənmək olar?

 • ➝ Azərbaycan Dillər Universiteti

Bu ixtisas üzrə harada çalışmaq olar?

 • ➝ Orta ümumtəhsil məktəblərində;
 • ➝ Tədris mərkəzlərində;
 • ➝ Liseylərdə;
 • ➝ Magistr təhsili alaraq universitetlərdə işləyə bilərlər.

Bu ixtisas üzrə lazım olan bilik və  bacarıqlar (kompetensiyalar) 

 • ➝ Linqvistik (linqvistik): Alman dili sistemi və kommunikativ fəaliyyət prosesində dil vasitələrinin işləmə qaydaları haqqında biliklər;
 • ➝ Nitq (disursiv): şifahi və yazılı nitqdə Alman dili normasına uyğun olaraq ifadələr və mətnlər yaratmaq üçün dil vasitələrindən kifayət qədər istifadə etmək bacarığı;
 • ➝ Təşkilatçılıq  qabiliyyətləri: bu  qabiliyyət müəllimin  uşaqları birləşdirmək, onları  məşğul etmək, vəzifələri bölüşdürmək, işi  planlaşdırmaq, görülən işə yekun vurmaq və s. bacarığında  özünü göstərir;
 • ➝ Didaktik  qabiliyyətlər: buraya  tədris materialını, əyani  vasitələri, avadanlıqlığı seçmək  və hazırlamaq, tədris materialını  başa düşülən şəkildə, aydın, ifadəli, inandırıcı  və ardıcıl nəql etmək, idrakı maraqların və mənəvi  tələbatların inkişafını stimullaşdırmaq, tədris-idrak fəallığını  yüksəltmək və s. Konkret bacarıqlar daxildir.
 • ➝ Perspektiv  qabiliyyətlər: bu, şagirdlərin daxili  aləmini görmək bacarığında, onların emosional  vəziyyətini obyektiv qiymətləndirməkdə, psixikanın  xüsusiyyətlərini üzə çıxarmaqda özünü göstərir.
 • ➝ Sosiolinqvistik: ünsiyyət vəziyyətinə uyğun olaraq dil vasitələrindən istifadə etmək bacarığı;
 • ➝ Sosial-mədəni: Alman dilli ölkələrin milli və mədəni xüsusiyyətləri haqqında bilikləri tətbiq etmək bacarığı, bu cəhətdən  məqsədyönlü  münasibət yarada  bilməsində özünü göstərir.
 • ➝ Suqqestiv (təlqinedici )  qabiliyyətlər: bu, şagirdlərə  emosional-iradi təsir göstərməkdən  ibarətdir.
 • ➝ Tədqiqatçılıq  qabiliyyətləri: bu,  pedaqoji situasiyaları  və prosesləri dərk etmək  və obyektiv qiymətləndirmək  bacarığında özünü göstərir.
 • ➝ Elmi – idrakı  qabiliyyətlər: bu, seçdiyi  sahə üzrə elmi bilikləri mənimsəmə  qabiliyyətidir.
 • ➝ Strateji: müxtəlif kommunikativ problemlərin həlli üçün ən təsirli metod və üsulları seçmək və istifadə etmək bacarığı;
 • ➝ İnformasiya  Kommunikasiya Texnologiyalarından istifadə bacarıqları.

  Qeyd: Müəllim  praktiki fəaliyyət üçün bu qabiliyyətlərin hamısı eyni dərəcədə vacib deyil. Son illərin  elmi tədqiqatları göstərir ki, bu qabiliyyətlər  içərisində “aparıcı” və “köməkçi” qabiliyyətlər vardır. Aparılan  çoxsaylı sorğuların nəticələrinə görə didaktik, təşkilatçılıq qabiliyyətləri  aparıcı qabiliyyətlərə aid edilir, qalanlar isə köməkçi qabiliyyətlər hesab olunur.

İxtisasın gələcəyi   

  Əvvəlki illərlə müqayisədə indi müəllimlik ixtisasına maraq ildən – ilə artmaqdadır. Xüsusən, son illər bu peşə sahiblərinin əmək haqqısındakı ciddi artım, eyni zamanda müəllimlərin işə qəbul və iş prosesində yaranan problemlərin həlli üçün yaradılan İnsan Resursları Mərkəzi müəllim nüfuzunun qorunmasında və artmasında müsbətə doğru atılan addımlardan biri oldu.

Əmək haqqı

  Bu ixtisas üzrə məvaciblər  aylıq əmək haqqının onun fəaliyyət prosesinin müddətindən asılı olaraq, həftəlik dərs yükünə görə təyin edilir.   

 • ➝ Pedaqoji təcrübə 3 ilə qədər olduqda- 462 AZN
 • ➝ Pedaqoji təcrübə 3 ildən 8 ilə qədər olduqda- 496 AZN
 • ➝ Pedaqoji təcrübə 8 ildən 13 ilə qədər olduqda -522 AZN
 • ➝ Pedaqoji təcrübə 13 ildən 18 ilə qədər olduqda- 554 AZN   
 • ➝ Pedaqoji təcrübə 18 ildən çox olduqda – 594 AZN təşkil edir.

Qeyd: Ancaq özəl liseylərdə maaşlar daha yüksək ola bilər.